Mindfulness bij bipolaire stoornis

Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) is een training in aandacht waarbij men leert aanwezig te zijn in het hier en nu, om op te merken zonder te veroordelen en te erkennen wat er is. MBCT blijkt behulpzaam in het verminderen van depressieve en angstklachten in verschillende doelgroepen. Mogelijk kan deze training ook behulpzaam zijn voor mensen met een bipolaire stoornis. Om dit te onderzoeken zijn wij een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness bij personen met een bipolaire stoornis gestart. Ons doel is om te onderzoeken of mindfulness een gunstig effect heeft op klachten van bijvoorbeeld depressie, (hypo)manie en angst, op het functioneren en op de kwaliteit van leven. Daarnaast willen wij weten of de kosten van een mindfulnesstraining in verhouding staan tot de effecten. In totaal zullen er ongeveer 160 mensen deelnemen aan het onderzoek.

edit_dsc_0052

Inhoud training

Inhoud

De training zal gegeven worden in groepen van 8 tot 12 personen en bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussen bijeenkomst zes en zeven vindt een stiltedag (oefendag) plaats. Naast de aandachtsoefeningen is er ruimte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Het is belangrijk om te weten dat u gevraagd zult worden om de oefeningen thuis dagelijks te doen. Dit zal ongeveer 45 minuten per dag zijn. De training zal worden gegeven door gekwalificeerde trainers.
De volgende thema’s zullen in de training aan bod komen:

  • Leren herkennen van automatische reactiepatronen.
  • Bewustwording van lichaam, ademhaling, gedachten en gevoelens.
  • Omgaan met obstakels.
  • Herkennen van en omgaan met terugkerende stemmingsklachten.
  • Met aandacht communiceren.
  • Zorgen voor uzelf.

Deelnemers aan de mindfulnesstraining kunnen gewoon hun medicatie blijven gebruiken. Wel wordt er gevraagd om medicatiegebruik zo stabiel mogelijk te houden en eventuele veranderingen door te geven aan de onderzoeker, bijvoorbeeld bij stoppen, verandering van dosering of overstappen op een ander medicijn.

 

Wat u leert

U leert met aandacht anders om te gaan met onplezierige gedachten, gevoelens en lichamelijke klachten, maar ook om bijvoorbeeld overwaardige ideeën en hypomane gevoelens wat meer in perspectief te zetten. Ook leert u emoties meer toe te staan in plaats van deze te onderdrukken.U krijgt handvatten aangereikt om een eventuele terugval in een depressieve dan wel een manische episode sneller te signaleren en deze mogelijk tijdig af te wenden. Anderzijds, als een terugval toch doorzet, kan mindfulness helpen om deze periode zo goed mogelijk door te komen en te doen wat ‘wijs’ is. Op die manier kan er meer balans komen.

Doelgroep

U kunt aan het onderzoek deelnemen wanneer u voldoet aan de volgende kenmerken:

  • U bent gediagnosticeerd met een bipolaire type I of -II stoornis.
  • U heeft gedurende uw leven twee of meer depressieve episoden doorgemaakt.
  • U heeft in het afgelopen jaar tenminste één stemmingsepisode doorgemaakt (depressief en/of (hypo)manisch).
  • U heeft binnen de afgelopen drie maanden geen manische episode doorgemaakt.

Kosten

Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden en u krijgt geen vergoeding voor deelname aan het onderzoek. Wel kunt u, als u dat wenst, een vergoeding krijgen van uw reiskosten.

Aanmeldprocedure

Als u mee wilt doen aan het onderzoek, kunt u uzelf aanmelden of via uw behandelaar worden doorverwezen, waarna u via de telefoon zult worden benaderd om te controleren of u aan het onderzoek kunt deelnemen. Ook zult u tijdens dit gesprek meer informatie over het onderzoek ontvangen. Na één week wordt u wederom benaderd. Indien u nog steeds geïnteresseerd bent in deelname, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierin wordt nogmaals uitgebreid gekeken of u in aanmerking komt voor deelname. Als u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek, zal er een aanvullend interview door een onderzoeksmedewerker plaatsvinden om uw klachten goed in kaart te brengen. In totaal zal dit ongeveer 1-1.5 uur duren.  Ook wordt u tijdens deze meting gevraagd een aantal computertaken uit te voeren, welke ongeveer één uur in beslag zullen nemen. In overleg kunt u ervoor kiezen om slechts het eerste deel van de metingen te doen ( door de computertaken over te slaan). Daarnaast zult u gevraagd worden om thuis (online) een aantal vragenlijsten in te vullen, die ongeveer 30 minuten van uw tijd in beslag zullen nemen.

Alle deelnemers aan het onderzoek worden via een loting toegewezen aan één van twee groepen: ofwel de mindfulnesstraining bovenop de gebruikelijke behandeling, of de gebruikelijk behandeling. De kans zal ongeveer 50% zijn. De mensen die in de mindfulnessgroep zijn geloot, kunnen direct starten met de training. Diegenen die aan de gebruikelijke behandeling zijn toegewezen, zullen na afloop van het onderzoek (na 15 maanden) alsnog de gelegenheid krijgen aan de mindfulnesstraining mee te doen.

Na de training zal er een tweede onderzoeksmeting plaatsvinden, bestaande uit een interview, online vragenlijsten en eventueel de computertaken. Vervolgens zullen wij u om de drie maanden blijven benaderen (live of telefonisch) om met behulp van een interview te kijken hoe het met u gaat. Daarnaast zullen wij u op deze meetmomenten vragen enkele online vragenlijsten in te vullen. Dit zullen wij tot 15 maanden na aanvang van de studie doen.

U kunt helaas niet deelnemen aan het onderzoek als u al eerder een mindfulness cursus heeft gevolgd.

Vanaf maandag 10 september 2018 kunt u zich aanmelden voor dit onderzoek.